کمیته های برگزاری كنفرانس

 • دکتر احمدعلی فروغی ابری رئیس شورای سیاستگذاری
 • دکتر پیام نجفی دبیر شورای سیاستگذاری
 • دکتر محمدرضا سلطان آقایی رئیس همایش
 • دکتر فرساد زمانی بروجنی دبیر علمی همایش
 • دکتر امیرحسن منجمی عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
 • دکتر ناصر نعمت‌بخش عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
 • دکتر محمدرضا خیام باشی عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان
 • دکتر نرجس حبیبی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
 • دکتر زهره فتوحی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
 • دکتر زهرا حسینی پزوه عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان
 • دکتر محمد حسین ندیمی رئیس دانشکده کامپیوتر دانشگاه آزاد نجف آباد
 • دکتر فرامرز صافی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد
 • دکتر محمد نادری دهکردی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد
 • دکتر بهرنگ برکتین عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد
 • دکتر اکبر نبی الهی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد
 • دکتر حمید رستگاری عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد
 • دکتر سید حبیب سیف زاده عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف آباد
 • دکتر کیوان محبی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مبارکه
 • دکتر تقی جاودانی گندمانی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد بروجن
 • دکترمهدی اسماعیلی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد کاشان
 • دکتر حسن ابراهیم پور کومله عضو هیئت علمی دانشگاه کاشان
 • دکتر رضا قائمی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد قوچان
 • دکتر مهرداد جلالی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مشهد
 • دکتر مجید خلیلیان عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد کرج
 • دکتر علیرضا نوروزی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی شهر مجلسی
 • مهندس علی سلیمانی عضو گروه آموزشی کامپیوتر دانشگاه آزاد اصفهان
 • مهندس مینا کیمیایی عضو گروه آموزشی کامپیوتر دانشگاه آزاد اصفهان
 • مهندس ماندانا پنجه‌پور عضو گروه آموزشی کامپیوتر دانشگاه آزاد اصفهان
 • مهندس شیدا بیژنی عضو گروه آموزشی کامپیوتر دانشگاه آزاد اصفهان
 • مهندس راضیه عسگرنژاد عضو گروه آموزشی کامپیوتر دانشگاه آزاد اصفهان
 • مهندس پروین احمدی عضو گروه آموزشی کامپیوتر دانشگاه آزاد اصفهان
 • مهندس سید مهرزاد موسوی پور
 • مهندس امید گل‌پرور
 • مهندس مریم محمدی سرپیری